Obchodné podmienky

1. Úvod

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi vami, našimi zákazníkmi („vy“), ako kupujúcim a spoločnosťou lulubee, s. r. o., so sídlom Na Slanci 8, 831 52 Bratislava, IČO 45 695 474, DIČ 2023090927, IČ DPH SK2023090927, ako predávajúcim („my“ alebo „predávajúci“), pri nákupe tovaru cez internetový obchod prevádzkovaný našou spoločnosťou na stránke www.lulubee.sk („eshop“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia aj vtedy, ak je nákup tovaru z eshopu uskutočnený inými prostriedkami diaľkovej komunikácie, napríklad prostredníctvom emailu. Neplatia však pre nákup v kamennom obchode lulubee, ktorý naša spoločnosť tiež prevádzkuje.
 3. Prosím, pri komunikácii s nami používajte nasledovnú korešpondenčnú adresu: lulubee, s.r.o., Kopčianska 9/C, 851 01 Bratislava („korešpondenčná adresa“). Na túto adresu môžete zasielať Vaše otázky, sťažnosti, prípadne aj iné podnety, ako aj zaslať vrátený či reklamovaný tovar. Kontaktovať nás môžete vždy aj emailom na adrese: lulubee.sk@gmail.com, alebo telefonicky na čísle +421 911 012 064.

2. Objednanie tovaru

 1. Tovar si objednáte prostredníctvom elektronického objednávkového formulára uvedeného na eshope („objednávka“). Objednávka musí obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy z vašej strany.
 2. Potvrdenie objednávky vám zašleme emailom, týmto okamihom vzniká medzi nami a vami kúpna zmluva ohľadne tovaru, ktorý ste si objednali.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa zoznámili s týmito obchodnými podmienkami, vrátane ustanovení o reklamačnom poriadku a odstúpení od zmluvy, a že s nimi súhlasíte.
 4. Vo výnimočných prípadoch si vyhradzujeme právo odmietnuť vašu objednávku a kúpnu zmluvu neuzatvoriť. Ide o nasledovné prípady:
  1. tovar sa už nevyrába, alebo sa zásadným spôsobom predĺžila jeho dodacia lehota;
  2. výrazným spôsobom sa zmenila nadobúdacia cena tovaru;
  3. máme dôvodné podozrenie, že sa jedná o fiktívnu objednávku (obsahuje vymyslené údaje, napr. dodaciu adresu);
  4. objednáte si viac ako 5 kusov jedného druhu tovaru; alebo
  5. ak by uzatvorením kúpnej zmluvy bola ohrozená spolupráca s výrobcom (napríklad z dôvodu ďalšieho neautorizovaného predaja výrobkov alebo ich neautorizovaného servisu).

V takom prípade vás budeme obratom kontaktovať telefonicky alebo emailom s cieľom dohodnúť náhradné riešenie.

3. Cena a platobné podmienky

 1. Ceny uvedené v eshope za tovar sú konečné vrátane DPH. Na účely kúpnej zmluvy sa použije cena tovaru uvedená pri tovare v čase vytvorenia vašej objednávky.
 2. Ku kúpnej cene tovaru sa pripočítavajú náklady na dopravu, ich výšku nájdete v časti Náklady na dopravu (bod 4).
 3. Celková cena objednávky, t.j. súčet kúpnych cien všetkých objednaných tovarov vrátane nákladov na dopravu sa vám zobrazí po vyplnení objednávkového formulára, ešte pred odoslaním objednávky.
 4. Tovar môžete uhradiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. v hotovosti alebo platobnou kartou v kamennej predajni lulubee pri prevzatí tovaru;
  2. prevodom na náš bankový účet;
  3. na dobierku (len pre územie Slovenskej republiky).
 5. Pri platbe prevodom na náš bankový účet je cena splatná do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 6. V prípade, že vami objednaný tovar nemáme skladom, a vy si želáte zaplatiť až pri jeho prevzatí, máme právo požadovať od vás zálohu za objednaný tovar až do výšky 80% z celkovej ceny objednávky. O požiadavke uhradiť zálohu vás budeme informovať bezprostredne po potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom. Záloha je splatná do 7 dní odo dňa, kedy vás o jej úhradu požiadame, pričom zaplatiť ju môžete buď prevodom na náš bankový účet alebo osobne v našej kamennej predajni lulubee v hotovosti alebo platobnou kartou. Uhradená záloha bude následne odpočítaná z ceny tovaru vo vyúčtovacej faktúre pri vybavení objednávky.
 7. V prípade, ak pre tovar uvedieme zjavne chybnú kúpnu cenu (pre omyl v písaní alebo počítaní), máme právo odmietnuť vašu objednávku na tovar s touto cenou, respektíve odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy na takýto tovar. V takomto prípade vás budeme okamžite kontaktovať s náhradným riešením.

4. Náklady na dopravu

V súvislosti s dodaním tovaru vám budú ku kúpnej cene tovaru pripočítané nasledovné náklady na dopravu:

 1. Slovensko
  1. osobné prevzatie objednávky v kamennej predajni lulubee: 0 €
  2. zaslanie objednávky pri platbe prevodom v hodnote do 70 €: 3,90 € 
  3. zaslanie objednávky pri platbe dobierkou v hodnote do 70 €: 5,90 €
  4. zaslanie objednávky v hodnote vyššej ako 70 €: 0 €
 2. Česká republika
  1. zaslanie objednávky v hodnote do 100 €: 6,90 €
  2. zaslanie objednávky v hodnote vyššej ako 100 €: 0 €.
 3. Náklady na dopravu do iných krajín poskytneme na vyžiadanie emailom alebo telefonicky.

5. Dodacie podmienky

 1. Pre každý tovar uvádzame v eshope pri jeho popise aj jeho dodaciu lehotu. Ak máme tovar skladom, vašu objednávku spracujeme a pripravíme na prevzatie čo najskôr, spravidla nasledujúci pracovný deň.
 2. Dodacia lehota začína plynúť dňom, kedy vám objednávku potvrdíme. Ak sa však dohodneme na zložení zálohy za tovar, dodacia lehota začína plynúť až po jej uhradení.
 3. Objednávku zasielame zásadne až po jej skompletizovaní. Ak sa v objednávke nachádza viac druhov tovaru s rozličnou dodacou lehotou, počíta sa najdlhšia dodacia lehota.
 4. V prípade, ak sa dodanie tovaru omešká, budeme vás o tom bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.
 5. Ak objednaný tovar nebudeme môcť dodať v dohodnutej dodacej lehote a nedohodneme sa na náhradnom plnení, vrátime vám už zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní od uplynutia pôvodnej dodacej lehoty.

6. Prevzatie tovaru

 1. Tovar zasielame zmluvným prepravcom SPS. O odovzdaní tovaru prepravcovi vás budeme informovať emailom alebo telefonicky.
 2. Prepravca nami vyexpedovaný tovar doručí spravidla do 5 pracovných dní.
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu si prosím skontrolujte, že:
  1. bola dodržaná cena, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky,
  2. tovar bol dodaný bez vád, v kvalite a množstve podľa objednávky,
  3. zásielka obsahuje všetky časti a príslušenstvo tovaru, ktoré má obsahovať,
  4. je priložený daňový doklad a záručný list (faktúra).

Ak niektorý z týchto bodov nebol dodržaný, oznámte nám to prosím najneskôr do 3 dní od obdržania zásielky. Neskoršie reklamácie poškodenia alebo nekompletnosti tovaru nemusia byť uznané.

 1. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru spôsobeného prepravou ste oprávnený zásielku neprevziať.
 2. Osobný odber tovaru je možný na adrese našej kamennej predajne lulubee: Lužná 10, 851 04 Bratislava. O uložení tovaru na predajni vás budeme informovať. Pokiaľ si zvolíte tento spôsob prevzatia tovaru a tovar si neprevezmete do 14 dní odo dňa, keď sme vás o uložení tovaru informovali, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Prevzatím tovaru sa stávate jeho vlastníkom, nie však skôr, ako bude plne uhradená jeho kúpna cena.

7. Reklamačný poriadok

 1. V zásielke obdržíte účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a je 2 roky.
 3. Zodpovedáme vám za to, že nami predávaný tovar je bez chýb  a že sa zhoduje s označením a reklamou tovaru popisujúcou jeho vlastnosti, účel a akosť.
 4. Chybou sa rozumie zmena (vlastností) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastností) tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, nevhodného skladovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, používaním v rozpore s inštrukciami výrobcu pribalenými v zásielke produktu,  v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. V prípade, ak sa na tovare v záručnej dobe vyskytnú chyby, máte nasledovné nároky:
  1. Pri chybe, ktorá sa dá odstrániť, máte nárok na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby. Sme povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Môžeme sa dohodnúť na výmene chybného tovaru (alebo jeho časti) za bezchybný, avšak nesmú nám tým vzniknúť neprimerané náklady alebo vám závažné ťažkosti.
  3. V prípade, ak nemôžete tovar riadne užívať pre chybu, ktorá sa nedá odstrániť, alebo viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu (viac ako 2-krát), alebo väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, vybavíme reklamáciu v závislosti od Vášho rozhodnutia možnými spôsobmi: výmenou tovaru alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.
  4. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby ako uvedené v bode b), máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 6. Reklamáciu môžete uplatniť emailom na adrese lulubee.sk@gmail.com, alebo osobne či poštou na adrese našej kamennej predajne LULUBEE. Reklamáciu môže prijať ktorýkoľvek náš zamestnanec alebo konateľ našej spoločnosti. Pred uplatnením reklamácie nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle +421 911 012 064, aby sme si mohli pripraviť všetky potrebné podklady pre reklamáciu.
 7. V reklamácii prosím detailne popíšte, o akú chybu tovaru sa podľa Vášho názoru jedná, uveďte číslo vašej objednávky a dátum nákupu. Na tento účel môžete použiť vzorový reklamačný formulár, ktorý nájdete nižšie.
 8. Spolu s uplatnením reklamácie je potrebné nám odovzdať (zaslať) aj reklamovaný tovar, resp. jeho chybnú časť. Tovar musí byť čistý a zabalený, a musí k nemu byť priložená faktúra alebo iný doklad, preukazujúci zakúpenie tovaru u nás a dátum zakúpenia. Náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu znášate vy.
 9. Vo výnimočných prípadoch môžeme rozhodnúť, že chybu tovaru posúdime na základe video- alebo foto-dokumentácie, bez fyzického odovzdania tovaru. V takom prípade nám však musíte chybný tovar (jeho chybnú časť) odovzdať najneskôr v deň prevzatia nového tovaru (jeho časti) alebo keď vás vyzveme na jeho odovzdanie na záručnú opravu.
 10. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme spravidla do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak sa však vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, môže byť táto doba predĺžená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak.
 11. O výsledku reklamácie vás informujeme bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky. O uplatnení reklamácie, ako aj o spôsobe jej vybavenia, vám vydáme aj písomné potvrdenie.
 12. Reklamovaný, respektíve nový tovar (prípadne jeho časť) vám bude dodaný rovnako ako v prípade pôvodnej objednávky, ak sa nedohodneme inak.  Pri osobnom prevzatí na kamennej predajni ste povinní tovar prevziať najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sme vás informovali o vybavení reklamácie. Ak tak neurobíte, môže vám byť účtovaný poplatok za uskladnenie tovaru.
 13. Počas reklamačného konania vám môžeme zapožičať náhradný tovar za odovzdaný reklamovaný tovar, a to najmä v prípade, keď pre konštrukčnú chybu reklamovaného tovaru nie je možné tento ďalej používať. Na požičanie náhradného tovaru nie je právny nárok, neposkytujeme ho napríklad v prípade, ak sa jedná len o kozmetickú vadu tovaru. Požičanie náhradného tovaru je bezplatné, hradíme aj náklady za zaslanie náhradného tovaru k vám (nie však od vás k nám). Náhradný tovar vám zapožičiame až potom, ako nám odovzdáte (zašlete) reklamovaný tovar, a to na dobu reklamačného konania, nie však dlhšie ako  2 mesiace.  Náhradný tovar nemusí byť od toho istého výrobcu ako reklamovaný tovar.
 14. Záručné opravy vykonávame v mieste našej kamennej predajne lulubee. Pokiaľ vykonanie záručnej opravy u nás nie je možné, zasielame tovar na opravu priamo výrobcovi. Náklady záručných opráv nehradíte. Na záručné opravy sa vzťahujú tie isté podmienky ako na reklamáciu samotnú.
 15. Výrobca tovaru môže rozhodnúť, že po splnení ním uvedených podmienok predĺži záručnú dobu na tovar alebo jeho časť (zväčša o 1 rok). Pre predĺženú záruku platia záručné podmienky výrobcu. O možnosti predĺžiť si záruku, ako aj o špeciálnych podmienkach tejto záruky, vás budeme informovať na našom eshope.

8. Vrátenie tovaru

 1. Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezmete tovar, alebo prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo prevezmete posledný diel alebo kus  (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov).
 3. Odstúpiť od zmluvy môžete listom zaslaným poštou na adresu lulubee, s.r.o., Kopčianska 9/C, 851 01 Bratislava, alebo emailom na adresu: lulubee.sk@gmail.com. V odstúpení prosím zreteľne vyjadrite vašu vôľu odstúpiť od zmluvy, uveďte číslo vašej objednávky a dátum nákupu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie.
 4. Odstúpenie od zmluvy nám musí byť odoslané najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.
 5. Budeme radi, ak nás o zamýšľanom odstúpení od zmluvy informujete aj vopred telefonicky na čísle +421 911 012 064.
 6. Spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní od tohto oznámenia, nám prosím zašlite alebo osobne prineste zakúpený tovar. Ste povinní vrátiť všetko, čo ste na základe kúpnej zmluvy získali. Tovar musí byť kompletný, v pôvodnom balení a nepoužitý.
 7. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
 8. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy (najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám). Lehota na vrátenie platieb je 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie, nie sme však povinní vrátiť vám ich skôr ako nám bude doručený zakúpený tovar, prípadne ako nám bude preukázané, že tovar bol zaslaný na našu adresu. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak sa nedohodneme inak.
 9. Ak vrátený tovar nebude kompletný alebo bude čiastočne poškodený, vrátená suma bude znížená o náhradu škody. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 10. Vrátenie tovaru nie je možné v prípade a) tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, resp. tovaru vyrobeného na mieru; b) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; alebo c) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

9. Osobitné ustanovenia pre servis a údržbu kočíkov

Na opravu, úpravu alebo údržbu kočíkov („servis“) sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky s výnimkami uvedenými nižšie.

 1. Cena servisu je individuálna. Kalkuláciu Vám poskytneme hneď potom, ako budeme môcť zhodnotiť stav kočíka a rozsah poškodení. Toto zhodnotenie vykonáme buď fyzicky, ak nám kočík prinesiete, alebo na základe Vašich fotografií/videa a krátkeho popisu poškodenia.
 2. Zmluva o vykonaní servisu je uzatvorená okamihom, keď odsúhlasíte cenu servisu.
 3. Cenu servisu je potrebné uhradiť vopred, a to buď bankovým prevodom na náš účet alebo v hotovosti/platobnou kartou na adrese našej kamennej predajne lulubee.
 4. Zaplatením ceny servisu vyjadrujete svoj súhlas s jeho vykonaním.
 5. Servis spravidla vykonáme do 5 pracovných dní od zaplatenia. V prípade, že na servis tovaru je potrebné dodanie náhradného dielu, môže servis trvať až 30 dní.  
 6. Od zmluvy o poskytnutí servisu máte právo odstúpiť do 14 dní od uzavretia zmluvy o vykonaní servisu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie.  Prosím zoberte na vedomie, že ak ste požiadali o začatie poskytovania servisu počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.
 7. Na vykonanie servisu sa vzťahuje 3-mesačná záruka. Ak je tovar opravený alebo upravený chybne, máte právo na bezplatné a včasné odstránenie chyby. Ak chybu nemožno odstrániť, ak ju neodstránime v dohodnutej lehote alebo ak sa chyba vyskytne znovu, máte právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny servisu.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu poštou alebo emailom na adrese lulubee.sk@gmail.com. Ak na túto žiadosť odpovieme zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovieme v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obrátite. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu môžete použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Zákazníkom sa na účel týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar pre svoju osobnú potrebu (spotrebiteľ). Na nákup tovaru zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľ, sa použijú platné právne predpisy SR.

Príloha 1: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát:

lulubee s.r.o.

Lužná 10

Bratislava

851 04

Email: info@lulubee.skMeno a priezvisko zákazníka:

Adresa:

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol nákup nižšie špecifikovaného tovaru:

Číslo a dátum objednávky:

Číslo dokladu (faktúry):

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:

Dôvod (nepovinný údaj):V................... dňa ......................

Podpis zákazníka (ak sa zasiela v listinnej podobe):Príloha 2: Reklamačný formulár

Adresát:

lulubee, s.r.o.

Lužná 10

Bratislava

851 04

Email:  info@lulubee.skMeno a priezvisko zákazníka:

Adresa:

Týmto u vás uplatňujem reklamáciu na nasledovný tovar

Názov tovaru a sériové číslo (ak je udelené):

Číslo kúpneho dokladu:

Reklamáciu uplatňujem z nasledovného dôvodu:Reklamáciu žiadam vybaviť nasledovne (viď. bod 7.5 Všeobecných obchodných podmienok):V................... dňa ......................

Podpis zákazníka (ak sa zasiela v listinnej podobe):

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám.

Prihlásiť sa

Megamenu

Porovnávač0Obľúbené produkty0

NÁKUPNÝ KOŠÍK

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.